هيات علمی

 
جستجو
نام نام خانوادگی هیئت علمی
گروه هاي آموزشي
 
 

 

 

دکتر ناصر محمدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mohamadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542406

دکتر علي اصغر کتباب

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:katbab@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542433

دکتر حميد گرمابي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:garmabi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542428

دکترفاطمه گوهرپي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:goharpey@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542437

دکتر اعظم جلالي آراني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ajalali@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542435

دکتر عزيزه جوادي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ajavadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542410

دکتر وحيد حدادي اصل

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:haddadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542403

دکتر علي اصغر سرابي دارياني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sarabi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542427

دکترفرهاد شريف

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sharif@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542409

دکتر احمد عارف آذر

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:arefazar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542430

دکتر محمدرضا محمدزاده عطار

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:attar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542404

دکتر گيتي ميرمحمدصادقي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:gsadeghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542442

دکتر حمید میرزاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mirzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:66492877

دکتر مهدي رفيع زاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mehdi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542405

دکتر سعيده گرجی کندی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s.gorji@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542431

دکتر مصطفی احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mo.ahmadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542425

دکتر شاداب باقری خولنجانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s.bagheri@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542426

دکتر منوچهر خراسانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:khorasani.m@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542485

دکتر سعید رستگار

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s.rastegar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542481

دکتر سيدرضا غفاريان عنبران

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:sr_ghaffarian@aut.ac.ir

شماره تلفن:2402

دکتر سيدمحسن محسني بزرگي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mmohseni@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542441

دکتر مرتضي ابراهيمي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ebrahimi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542440

دکتر سعيد پورمهديان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:pourmahd@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542411

دکتر هرمز اسلامی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:eslamih@aut.ac.ir

شماره تلفن:

دکتر حسام مکی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:hmakki@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542434

دکتر حسین یحیائی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:yahyaei@aut.ac.ir

شماره تلفن:

اساتید بازنشسته

دکتر فرامرز افشار طارمي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:afshar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542401

دکتر مرضیه خطیب زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:khatib@aut.ac.ir

شماره تلفن:

دکتر هما عاصم پور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:asempour@aut.ac.ir

شماره تلفن:

دکتر سيامک مراديان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:moradian@aut.ac.ir

شماره تلفن:

دکتر حسين نازک دست

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:nazdast@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542432

مهندس سيد محمود کثيريها

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:kasiriha@aut.ac.ir

شماره تلفن:

دکتر عليرضا خسروي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:a.khosravi@aut.ac.ir

شماره تلفن: