اساتيد گروه صنایع رنگ

مرتضي ابراهيمي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ebrahimi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542440

محمدرضا محمدزاده عطار

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:attar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542404

مرضیه خطیب زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:khatib@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542438

علي اصغر سرابي دارياني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sarabi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542427

سيدمحسن محسني بزرگي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mmohseni@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542441

سيامک مراديان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:moradian@aut.ac.ir

شماره تلفن:

عليرضا خسروي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:a.khosravi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542407

سعيده گرجی کندی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s.gorji@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542431

منوچهر خراسانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:khorasani.m@aut.ac.ir

شماره تلفن:66486359

سعید رستگار

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s.rastegar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542481

سيد محمود کثيريها

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:kasiriha@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542429

حسام مکی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:hmakki@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542434