اساتيد گروه صنایع رنگ

محمدرضا محمدزاده عطار

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:attar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542404

مرتضي ابراهيمي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ebrahimi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542440

علي اصغر سرابي دارياني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sarabi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542427

سعيده گرجی کندی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s.gorji@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542431

منوچهر خراسانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:khorasani.m@aut.ac.ir

شماره تلفن:66486359

سيدمحسن محسني بزرگي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mmohseni@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542441

حسام مکی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:hmakki@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542434

حسین یحیائی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:yahyaei@aut.ac.ir

شماره تلفن: