اساتيد گروه صنايع پلیمر

ناصر محمدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mohamadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542406

حمید میرزاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mirzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:66492877

فرامرز افشار طارمي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:afshar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542401

فرهاد شريف

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sharif@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542409

سيدرضا غفاريان عنبران

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:sr_ghaffarian@aut.ac.ir

شماره تلفن:2402

حسين نازک دست

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:nazdast@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542432

حميد گرمابي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:garmabi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542428

فاطمه گوهرپي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:goharpey@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542437

اعظم جلالي آراني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ajalali@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542435

وحيد حدادي اصل

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:haddadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542403

مهدي رفيع زاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mehdi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542405

هما عاصم پور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:asempour@aut.ac.ir

شماره تلفن:

علي اصغر کتباب

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:katbab@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542433

عزيزه جوادي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ajavadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542410

احمد عارف آذر

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:arefazar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542430

گيتي ميرمحمدصادقي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:gsadeghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542442

سعيد پورمهديان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:pourmahd@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542411

مصطفی احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mo.ahmadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542425

شاداب باقری خولنجانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s.bagheri@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542426

هرمز اسلامی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:eslamih@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542434