اساتيد

ناصر محمدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mohamadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542406

علي اصغر کتباب

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:katbab@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542433

حميد گرمابي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:garmabi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542428

فاطمه گوهرپي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:goharpey@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542437

فرامرز افشار طارمي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:afshar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542401

اعظم جلالي آراني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ajalali@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542435

عزيزه جوادي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ajavadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542410

وحيد حدادي اصل

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:haddadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542403

مرضیه خطیب زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:khatib@aut.ac.ir

شماره تلفن:

مهدي رفيع زاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mehdi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542405

علي اصغر سرابي دارياني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sarabi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542427

فرهاد شريف

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sharif@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542409

هما عاصم پور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:asempour@aut.ac.ir

شماره تلفن:

سيامک مراديان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:moradian@aut.ac.ir

شماره تلفن:

حسين نازک دست

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:nazdast@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542432

احمد عارف آذر

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:arefazar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542430

محمدرضا محمدزاده عطار

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:attar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542404

گيتي ميرمحمدصادقي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:gsadeghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542442

حمید میرزاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mirzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:66492877

سيدرضا غفاريان عنبران

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:sr_ghaffarian@aut.ac.ir

شماره تلفن:2402

سعيده گرجی کندی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s.gorji@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542431

مرتضي ابراهيمي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ebrahimi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542440

مصطفی احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mo.ahmadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542425

شاداب باقری خولنجانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s.bagheri@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542426

منوچهر خراسانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:khorasani.m@aut.ac.ir

شماره تلفن:66486359

سعید رستگار

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s.rastegar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542481

سيدمحسن محسني بزرگي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mmohseni@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542441

سيد محمود کثيريها

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:kasiriha@aut.ac.ir

شماره تلفن:

هرمز اسلامی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:eslamih@aut.ac.ir

شماره تلفن:

سعيد پورمهديان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:pourmahd@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542411

حسام مکی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:hmakki@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542434

حسین یحیائی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:yahyaei@aut.ac.ir

شماره تلفن:

عليرضا خسروي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:a.khosravi@aut.ac.ir

شماره تلفن: