اساتيد گروه صنایع پلیمریزاسیون

دکتر وحيد حدادي اصل

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:haddadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542403

دکترفرهاد شريف

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sharif@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542409

دکتر گيتي ميرمحمدصادقي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:gsadeghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542442

دکتر مهدي رفيع زاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mehdi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542405

دکتر مصطفی احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mo.ahmadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542425

دکتر شاداب باقری خولنجانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s.bagheri@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542426

دکتر سعيد پورمهديان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:pourmahd@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542411