نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 سعيد آسيابان دکتري مهندسي پليمر-صنايع رنگ 86
2 ايمان حجازي دکتري مهندسي پليمر-صنايع پليمر 89
3 محمد تقي حسين زاده دکتري مهندسي پليمر-نانو 88
4 سيد شهروز زرگريان دکتري مهندسي پليمر-صنايع پليمر 89
5 هانيه شكي دکتري مهندسي پليمر-صنايع رنگ 89
6 بنت الهدي قلي زاده تلابني دکتري مهندسي پليمر-صنايع پليمر 89
7 پروين كريمي نقلاني دکتري مهندسي پليمر 89
8 سينا مديري دکتري مهندسي پليمر-صنايع رنگ 89
9 طيبه نظري دکتري مهندسي پليمر-صنايع پليمر 89
10 محمد مهدي ابوالحسني دکتري مهندسي پليمر-صنايع پليمر
11 شبنم اشهري دکتري مهندسي پليمر-صنايع رنگ
12 حسين افشاريان مقدم دکتري مهندسي پليمر-صنايع پليمر
13 مهدي امراللهي دکتري مهندسي پليمر-صنايع پليمر
14 رضا اميني دکتري مهندسي پليمر-صنايع رنگ
15 اسمعيل اکبري نژاد دکتري مهندسي پليمر-صنايع رنگ
16 فرشيد بخشعلي زاده دکتري مهندسي پليمر-صنايع پليمر
17 ليلا برنگي دکتري مهندسي پليمر-صنايع پليمر
18 حسين بوهندي دکتري مهندسي پليمر-صنايع پليمر
19 احمد ترکمن دکتري مهندسي پليمر-صنايع پليمر
20 سيامک جعفري دکتري مهندسي پليمر-صنايع پليمر