افراد

دکتر عليرضا خسروي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: a.khosravi@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/a.khosravi

  • سوابق تحصیلی


رزومه


لیسانس، شیمی محض، مدرسه عالی پارس، تهران، 1352

فوق لیسانس، ساخت و کاربرد مواد رنگزا و پیگمنتها، لیدز، انگلستان 1351

دکترا، مهندسی پلیمر-صنایع رنگ، صنعتی امیرکبیر، ایران 1384