افراد

دکتر اعظم جلالي آراني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: ajalali@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542435

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/ajalali

  • سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و پتروشیمی  از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکترای مهندسی پلیمر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر