افراد

دکتر احمد عارف آذر

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: arefazar@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542430

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/arefazar

  • سوابق تحصیلی

 ليسانس - دانشگاه  تبريز - ايران                     ارشد  دانشگاه  استون در بيرمنگام - انگلستان                دكترا - دانشگاه بيرمنگام - بيرمنكام - انگلستان