افراد

دکتر هما عاصم پور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: asempour@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/asempour

  • سوابق تحصیلی