افراد

دکتر محمدرضا محمدزاده عطار

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: attar@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542404

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/attar

  • سوابق تحصیلی

 - مقطع دكـــــتري :مهندسي خوردگـي و رنـگ از دانشگاه UMIST   انگلــستان،

  ( Corrosion & Protection Centre )

- مقطع كارشناسي ارشـد : مهندسي علوم و تكنولوژي رنگ از دانشگاه صنعتي اميركـــبير

- مقطع  كارشناســـي : مهندسي علوم و تكنولوژي رنگ از دانشگاه صنعتي اميركـــبير