افراد

دکتر مرتضي ابراهيمي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: ebrahimi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542440

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/ebrahimi

  • سوابق تحصیلی

دکتری: مهندسی شیمی- پلیمر، دانشگاه بیرمنگام، انگلستان ، 1377

کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی پیشرفته، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1372

کارشناسی: مهندسی شیمی- صنایع پتروشیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1369