افراد

هرمز اسلامی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: eslamih@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542434

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-صنایع پلیمر و دکتری مهندسی شیمی در مهندسی فرآیند پلیمریزاسیون