افراد

دکتر حميد گرمابي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: garmabi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542428

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/garmabi

  • سوابق تحصیلی