افراد

دکترفاطمه گوهرپي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: goharpey@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542437

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/goharpey

  • سوابق تحصیلی


رزومه


کارشناسی، مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1357

کارشناسی ارشد، مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1371

دکتری، مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1381