افراد

دکتر گيتي ميرمحمدصادقي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: gsadeghi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542442

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/gsadeghi

  • سوابق تحصیلی


رزومه


درجه تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاه

كشور

سال اخذ مدرك

كارشناسي

مهندسی پليمر

صنعتي اميرکبير

ايران

1366

كارشناسي ارشد

مهندسی پليمر

تهران

ايران

1375

دكتري

مهندسی پليمر

پژوهشگاه پليمروپتروشيمی ايران

ايران

1382

 

مسئوليت هاي اجرايي در دانشگاه امير كبير، دانشكده مهندسی پليمر و رنگ :

استاد مشاور دانشجويان ممتاز دانشکده مهندسی پليمر ورنگ از سال 1383 تا 1392

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده فناوری های نو  : 13879 - 1387

رئيس گروه پژوهشی مواد پيشرفته درپژوهشکده فناوری های نو:  1389 - 1387

عضو گروه  MEMS و مواد پيشرفته  در پژوهشکده فناوری های نو : 1389 تا 1392

عصو کميته  های تدوين بيش از70 استاندارد ملی ايران در مورد پليمرها  : از سال 1372 تا کنون

رياست کميته فنی متناظر ISO/TC61   : 1385- 1384