افراد

دکتر وحيد حدادي اصل

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: haddadi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542403

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/haddadi

  • سوابق تحصیلی