افراد

مهندس سيد محمود کثيريها

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: kasiriha@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/kasiriha

  • سوابق تحصیلی