افراد

دکتر علي اصغر کتباب

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: katbab@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542433

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/katbab

  • سوابق تحصیلی

1-     دکترا، 1359 ، علوم و مهندسی پلیمر، دانشگاه آستون - بیرمنگام انگلستان

2-     ارشد، 1357، پلیمر، دانشگاه آستون ، بیرمنگام، انگلستان

3-     لیسانس 1354 ، شیمی ، در دانشگاه شیراز ، ایران

4-     فرصت مطالعاتی ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه نیوسات وین ، استرالیا 1371-1370

5-     فرصت مطالعاتی، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه ماک ماستر – کاندا 1386-1385