افراد

دکتر مرضیه خطیب زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: khatib@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي: http//www.aut.ac.ir/khatib

  • سوابق تحصیلی

دکترای مهندسی پلیمر و رنگ: صنایع رنگ

کارشناسی ارشد: مهندسی علوم و تکنولوژی رنگ

کارشناسی: مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف