افراد

دکتر منوچهر خراسانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: khorasani.m@aut.ac.ir

شماره تلفن: 66486359

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی