افراد

دکتر حسام مکی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: hmakki@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542434

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

کارشناسی، مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1387)

کارشناسی ارشد، مهندسی پلیمر- نانوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1390)

دکتری، مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی آیندهوون، هلند (1394)