افراد

دکتر مهدي رفيع زاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mehdi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542405

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/mehdi

  • سوابق تحصیلی


رزومه


كارشناسي:            مهندسي شيمي، صنايع پتروشيمي، دانشگاه صنعتي اميركبير،                             1367

كارشناسي ارشد:     مهندسي شيمي،                        دانشگاه صنعتي اميركبير،                            1370

دكترا:                 مهندسي شيمي (پليمر)،              دانشگاه مك‌گيل، مونترال، كانادا،                    1375