افراد

حمید میرزاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mirzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن: 66492877

صفحه شخصي: http://polymer.aut.ac.ir/autcms/res/upload/polymer-engineering/mirzadeh/editted%20Mirzadeh%20CV%202nd%20Agu%202017-1.doc%20(2).pdf

  • سوابق تحصیلی