افراد

حمید میرزاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mirzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن: 66492877

صفحه شخصي: http://polymer.aut.ac.ir/autcms/res/upload/polymer-engineering/mirzadeh/Hamid%20Mirzadeh%20CV,%20July%202018[5].pdf

  • سوابق تحصیلی