افراد

دکتر سيدمحسن محسني بزرگي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mmohseni@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542441

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/mmohseni

  • سوابق تحصیلی


رزومه


1- دکتری مهندسی صنایع رنگ، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شفیلد ، انگلستان 1377

2- کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1372

3- کارشناسی مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1368