افراد

دکتر ناصر محمدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mohamadi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542406

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/mohamadi

  • سوابق تحصیلی