افراد

دکتر حسين نازک دست

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: nazdast@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542432

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/nazdast

  • سوابق تحصیلی