افراد

دکتر سعيد پورمهديان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: pourmahd@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542411

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/pourmahd

  • سوابق تحصیلی