افراد

دکتر شاداب باقری خولنجانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: s.bagheri@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542426

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی