افراد

دکتر سعيده گرجی کندی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: s.gorji@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542431

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

كارشناسي: مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1380-1376

كارشناسي ارشد: مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1383-1381

دکترا: مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1387-1383