افراد

دکتر سعید رستگار

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: s.rastegar@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542481

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

دکترای مهندسی پلیمر- صنایع رنگ دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1383

کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر- علوم و فناوری رنگ - دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1376

کارشناسی مهندسی پلیمر- علوم و فناوری رنگ- دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1374