افراد

دکتر علي اصغر سرابي دارياني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: sarabi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542427

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/sarabi

  • سوابق تحصیلی

ليسانس علوم از دانشگاه عثمانيه - هندوستان

فوق ليسانس - از دانشگا عليگره - هندمستان

دكتدي سيمي كاربدي از دانشگاه بنارس هندو - هندوستان