افراد

دکترفرهاد شريف

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: sharif@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542409

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/sharif

  • سوابق تحصیلی