افراد

دکتر سيدرضا غفاريان عنبران

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: sr_ghaffarian@aut.ac.ir

شماره تلفن: 2402

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/sr_ghaffarian

  • سوابق تحصیلی