افراد

دکتر حسین یحیائی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: yahyaei@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

دوره دکتری 1390-1394  دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  مهندسی پلیمر-صنایع رنگ

دوره کارشناسی ارشد1387-1389   دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دوره کارشناسی 1383- 1387 دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  مهندسی پلیمر-علوم و تکنولوژی رنگ