نام:ناصر محمدي

مسئولیت: ریاست دانشکده

نام:مرتضي ابراهيمي

مسئولیت: معاون پژوهشی

نام:اعظم جلالي آراني

مسئولیت: معاون دانشجویی

نام:علي اصغر سرابي دارياني

مسئولیت: معاون آموزشی

نام:سيدرضا غفاريان عنبران

مسئولیت: مدیر تحصیلات تکمیلی

نام:مهدي رفيع زاده

مسئولیت: مدير گروه پليمر

نام:سيدمحسن محسني بزرگي

مسئولیت: مدير گروه رنگ

نام:علي اصغر کتباب

مسئولیت: مدیر گروه نانو

نام:غلام عباس حاجی بیگی

مسئولیت: معاون اداری مالی

نام:شاداب باقری خولنجانی

مسئولیت: سرپرست مرکز کامپيوتر