نام:ناصر محمدي

مسئولیت: ریاست دانشکده

نام:مرتضي ابراهيمي

مسئولیت: معاون پژوهشی

نام:فرهاد شريف

مسئولیت: معاون آموزشی و دانشجویی - فرهنگی

نام:سيدرضا غفاريان عنبران

مسئولیت:معاون تحصیلات تکمیلی

نام:مهدي رفيع زاده

مسئولیت: مدير گروه پليمر

نام:سيدمحسن محسني بزرگي

مسئولیت: مدير گروه رنگ

نام:علي اصغر کتباب

مسئولیت: مدیر گروه نانو

نام:غلام عباس حاجی بیگی

مسئولیت: مدیر اداری مالی

نام:شاداب باقری خولنجانی

مسئولیت: سرپرست مرکز کامپيوتر