نام:دکتر ناصر محمدي

مسئولیت: ریاست دانشکده

نام:دکتر علي اصغر کتباب

مسئولیت: معاون پژوهشی معاون تحصیلات تکمیلی

نام:دکتر عزيزه جوادي

مسئولیت: معاون آموزشی و دانشجویی - فرهنگی

نام:دکتر مجید کوه خیل

مسئولیت: مدیر مالی و اداری

نام:دکتر مهدي رفيع زاده

مسئولیت:مدیر گروه صنایع پلیمریزاسیون

نام:دکتر سيدرضا غفاريان عنبران

مسئولیت: مدير گروه صنایع پليمر

نام:دکتر مرتضي ابراهيمي

مسئولیت: مدير گروه صنایع رنگ