دفترچه تلفن

نام شماره تلفن توضيحات
 
نام شماره تلفن توضيحات
دکتر ناصر محمدی ۶۴۵۴۲۴۰۶ ریاست دانشکده
دکتر علی اصغر کتباب ۶۴۵۴۲۴۳۳ معاون پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و بین الملل
دکتر عزیزه جوادی ۶۴۵۴۲۴۱۰ معاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی
دکتر مجید کوه خیل ۶۴۵۴۲۴۱۶ مدیر مالی و اداری
دکتر سیدرضا غفاریان عنبران ۶۴۵۴۲۴۰۲ مدیر گروه صنایع پلیمر
دکتر مرتضی ابراهیمی ۶۴۵۴۲۴۴۰ مدیر گروه رنگ
دکتر مهدی رفيع زاده ۶۴۵۴۲۴۰۵ مدیر گروه پلیمریزاسیون
دکتر شاداب باقری خولنجانی ۶۴۵۴۲۴۲۶ هیئت علمی و سرپرست مرکز کامپیوتر
مهندس مریم امجدی ۶۴۵۴۲۴۱۸ مسئول شبکه و مرکز کامپيوتر
فرشته جلالی ۶۴۵۴۲۴۰۰ مسئول دفتر دانشکده
مژده مزرعه فراهانی ۶۴۵۴۲۴۲۴ کارشناس تحصيلات تکميلی(دکتری)
مژگان صفرزاده ۶۴۵۴۲۴۴۸ کارشناس تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فريده طالبی ۶۴۵۴۲۴۱۷ مسئول دفتر پژوهشی
شهرام آزادنیا ۶۴۵۴۲۴۶۳ مسئول کارگاه پلیمریزاسیون
مریم فراهانی حرآبادی ۶۴۵۴۲۴۴۷ آموزش کارشناسی
فاطمه عبدالمحمدی ۶۴۵۴۲۴۷۴ حسابدار
علی اکبر کیوان نسب ۶۴۵۴۲۴۲۲ کارپرداز
دکتر حمید گرمابی ۶۴۵۴۲۴۲۸ هیئت علمی
دکترمحمدرضا محمدزاده عطار ۶۴۵۴۲۴۰۴ هیئت علمی
دکتر احمد عارف آذر ۶۴۵۴۲۴۳۰ هیئت علمی
دکتر اعظم جلالی آرانی ۶۴۵۴۲۴۳۵ هیئت علمی
دکتر حسین نازکدست ۶۴۵۴۲۴۳۲ هیئت علمی
دکتر حمید میرزاده ۶۴۵۴۲۴۲۰ هیئت علمی
دکتر سعید پورمهدیان ۶۴۵۴۲۴۱۱ هیئت علمی
دکتر علی اصغر سرابی ۶۴۵۴۲۴۲۷ هیئت علمی
دکتر فاطمه گوهرپی ۶۴۵۴۲۴۳۷ هیئت علمی
دکتر فرامرز افشار طارمی ۶۴۵۴۲۴۰۱ هیئت علمی
دکتر فرهاد شریف ۶۴۵۴۲۴۰۹ هیئت علمی
دکتر محسن محسنی ۶۴۵۴۲۴۴۱ هیئت علمی
دکتر وحيد حدادی اصل ۶۴۵۴۲۴۰۳ هیئت علمی
دکتر گیتی میر محمد صادقی ۶۴۵۴۲۴۴۲ هیئت علمی
دکتر سعیده گرجی ۶۴۵۴۲۴۳۱ هیئت علمی
دکتر منوچهر خراسانی ۶۶۴۸۶۳۵۹ هیئت علمی
دکتر مصطفی احمدی ۶۴۵۴۲۴۲۵ هیئت علمی
دکترحسام مکی ۶۴۵۴۲۴۳۴ هیئت علمی
مهندس هاشم وجر ۶۴۵۴۲۴۱۴ کارشناس آزمایشگاه
مهندس احمد عطايي فر ۶۴۵۴۲۴۱۴ کارشناس آزمایشگاه
مهندس طاهره سماعی ۶۴۵۴۲۴۴۳ کارشناس آزمایشگاه
مهندس عاطفه علی مددی ۶۴۵۴۲۴۴۶ کارشناس آزمایشگاه
مهندس رضا قشلاقی ۶۴۵۴۲۴۶۱ کارشناس کارگاه و مسئول انبار
مهندس عیسی بابالو ۶۴۵۴۲۴۶۲ کارشناس کارگاه و امین اموال
مهندس مهشید باستانی ۶۴۵۴۲۴۱۲ کارشناس آزمايشگاه
احمد احمدی ۶۴۵۴۲۴۵۸ مسئول ساختمان
مهندس مهدی یاوری ۶۴۵۴۲۴۰۸ کارشناس کامپیوتر