دفترچه تلفن

نام شماره تلفن توضيحات
 
نام شماره تلفن توضيحات
ناصر محمدی ۶۴۵۴۲۴۰۶ ریاست دانشکده
مرتضی ابراهیمی ۶۴۵۴۲۴۴۰ معاون پژوهشی
فرهاد شریف ۶۴۵۴۲۴۰۹ معاون آموزشی ودانشجویی-فرهنگی
سیدرضا غفاریان عنبران ۶۴۵۴۲۴۰۲ معاون تحصیلات تکمیلی
مهدی رفيع زاده ۶۴۵۴۲۴۰۵ هیئت علمی و مدیر گروه پلیمر
علی اصغر کتباب ۶۴۵۴۲۴۳۳ هیئت علمی و مدیر گروه نانو
محسن محسنی ۶۴۵۴۲۴۴۱ هیئت علمی و مدیر گروه رنگ
سعید پورمهدیان ۶۴۵۴۲۴۱۱ هیئت علمی و مدیر گروه پلیمریزاسیون
غلام عباس حاجی بیگی ۶۴۵۴۲۴۱۶ مدیر مالی و اداری
شاداب باقری خولنجانی ۶۴۵۴۲۴۲۶ هیئت علمی و سرپرست مرکز کامپیوتر
مریم امجدی ۶۴۵۴۲۴۱۸ مسئول شبکه و مرکز کامپيوتر
فرشته جلالی ۶۴۵۴۲۴۰۰ مسئول دفتر دانشکده
مژده مزرعه فراهانی ۶۴۵۴۲۴۲۴ مسئول تحصيلات تکميلی(دکتری)
مژگان صفرزاده ۶۴۵۴۲۴۴۸ مسئول تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فريده طالبی ۶۴۵۴۲۴۱۷ مسئول دفتر پژوهشی
شهرام آزادنیا ۶۴۵۴۲۴۶۳ مسئول کارگاه پلیمریزاسیون
مریم فراهانی حرآبادی ۶۴۵۴۲۴۴۷ مسئول آموزش کارشناسی
فاطمه عبدالمحمدی ۶۴۵۴۲۴۷۴ متصدی امور دفتری
علی اکبر کیوان نسب ۶۴۵۴۲۴۲۲ کارپرداز
مجتبی شرفی ۶۴۵۴۲۴۰۸ کمک کارشناس کامپیوتر
حمید میرزاده ۶۴۵۴۲۴۲۰ هیئت علمی
احمد عارف آذر ۶۴۵۴۲۴۳۰ هیئت علمی
اعظم جلالی آرانی ۶۴۵۴۲۴۳۵ هیئت علمی
حسین نازکدست ۶۴۵۴۲۴۳۲ هیئت علمی
حمید گرمابی ۶۴۵۴۲۴۲۸ هیئت علمی
عزیزه جوادی ۶۴۵۴۲۴۱۰ هیئت علمی
علی اصغر سرابی ۶۴۵۴۲۴۲۷ هیئت علمی
علیرضا خسروی ۶۴۵۴۲۴۰۷ هیئت علمی
فاطمه گوهرپی ۶۴۵۴۲۴۳۷ هیئت علمی
فرامرز افشار طارمی ۶۴۵۴۲۴۰۱ هیئت علمی
محمدرضا محمدزاده عطار ۶۴۵۴۲۴۰۴ هیئت علمی
وحيد حدادی اصل ۶۴۵۴۲۴۰۳ هیئت علمی
سعید رستگار ۶۴۵۴۲۴۸۱ هیئت علمی
گیتی میر محمد صادقی ۶۴۵۴۲۴۴۲ هیئت علمی
سعیده گرجی ۶۴۵۴۲۴۳۱ هیئت علمی
منوچهر خراسانی ۶۶۴۸۶۳۵۹ هیئت علمی
مصطفی احمدی ۶۴۵۴۲۴۲۵ هیئت علمی
حسام مکی ۶۴۵۴۲۴۳۴ هیئت علمی
زینب قدمعلی ۶۴۵۴۲۴۵۶ کارشناس آزمایشگاه
طاهره سماعی ۶۴۵۴۲۴۴۳ کارشناس آزمایشگاه
مهشید باستانی ۶۴۵۴۲۴۱۲ کارشناس آزمايشگاه
هاشم وجر ۶۴۵۴۲۴۱۴ کارشناس آزمایشگاه
احمد عطايي فر ۶۴۵۴۲۴۱۴ کارشناس آزمایشگاه
رضا قشلاقی ۶۴۵۴۲۴۶۱ کارشناس کارگاه و مسئول انبار
عاطفه علی مددی ۶۴۵۴۲۴۴۶ کارشناس آزمایشگاه
عیسی بابالو ۶۴۵۴۲۴۶۲ کارشناس کارگاه و امین اموال
احمد احمدی ۶۴۵۴۲۴۵۸ مسئول ساختمان
مهدی یاوری ۶۴۵۴۲۴۰۸ کمک کارشناس خدمات آموزشی