نام : مهندس مریم امجدی

مسئولیت:مسئول شبکه و مرکز کامپیوتر دانشکده

شماره تلفن:64542418

نام : دکتر مجید کوه خیل

مسئولیت:مسئول مالی و اداری دانشکده

شماره تلفن:64542416

نام : مهندس مهشید باستانی

مسئولیت:کارشناس آزمایشگاه خواص فيزيکی و مکانيکی پليمرها

شماره تلفن:64542412

نام : مهندس عاطفه علی مددی

مسئولیت:کارشناس آزمايشگاه شيمی آلی

شماره تلفن:64542446

نام : مژده فراهانی

مسئولیت:کارشناس تحصیلات تکمیلی دکتری

شماره تلفن:64542424

نام : مهندس هاشم وجر

مسئولیت:کارشناس کارگاه توليد روکشهای سطح

شماره تلفن:64542414

نام : شهرام آزادنيا

مسئولیت:مسئول کارگاه پلیمریزاسیون

شماره تلفن:64542463

نام : احمد احمدی

مسئولیت:مسئول ساختمان

شماره تلفن:64542458

نام : مهندس عیسی بابالو

مسئولیت:کارشناس کارگاه الاستومر و امین اموال

شماره تلفن:64542462

نام : فرشته جلالی

مسئولیت:مسئول دفتر دانشکده

شماره تلفن:64542400

نام : مهندس طاهره سماعی يکتا

مسئولیت:کارشناس آزمایشگاههای تحقيقات پليمرها و کنترل کيفيت روکش های سطح

شماره تلفن:64542443

نام : مژگان صفرزاده

مسئولیت:کارشناس تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)

شماره تلفن:64542448

نام : فريده طالبی

مسئولیت: کارشناس دفتر پژوهشی

شماره تلفن:64542417

نام : فاطمه عبدالمحمدی

مسئولیت:حسابدار

شماره تلفن:64542474

نام : مهندس احمد عطايي فر

مسئولیت:کارشناس کارگاه کامپوزيت

شماره تلفن:64542414

نام : مریم فراهانی

مسئولیت:آموزش کارشناسی

شماره تلفن:64542447

نام : مهندس زینب قدمعلی

مسئولیت:کارشناس آزمایشگاه شناسايی مواد پليمری

شماره تلفن:64542456

نام : مهندس رضا قشلاقی

مسئولیت:کارشناس کارگاه پلاستیک

شماره تلفن:64542461

نام : علی اکبر کیوان نسب

مسئولیت:کارپرداز

شماره تلفن:64542422

نام : مهندس مهدی یاوری

مسئولیت:کارشناس کامپیوتر

شماره تلفن:64542408