قوانین تحصیلات تکمیلی


آيين نامه کارشناسی ارشد

[آئين نامه کارشناسی ارشد.docx]


دروس مصوب کارشناسی ارشد

[دروس مصوب کارشناسی ارشد.xlsx]


دروس مصوب دکتری

[دروس مصوب دکتری.xlsx]