اطلاعیه شماره دو مصاحبه دکتری ۱۴۰۳

 | تاریخ ارسال: 1403/3/26 | 
برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری ۱۴۰۳

اسامی و زمان مصاحبه به شرح ذیل می‌باشد:
 
۱۴۰۲/۰۳/۲۹
شماره پرونده نام خانوادگی نام تاریخ ساعت 
۱۰۱۵۶۸ ابراهیم زاده پویا ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۸:۳۰-۸:۴۰
۱۰۱۵۶۹ ابزن محمدسروش ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۸:۴۰-۸:۵۰
۱۰۱۵۷۱ ازادبخت مریم ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۸:۵۰-۹:۰۰
۱۰۱۵۷۲ اسمعیل زاده ندامانی مهدیه ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۹:۰۰-۹:۱۰
۱۰۱۵۷۴ اصغری احسان ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۹:۱۰-۹:۲۰
۱۰۱۵۷۵ اصلانی منصوره ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۹:۲۰-۹:۳۰
۱۰۱۵۷۹ ایرم مهرنوش ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۹:۳۰-۹:۴۰
۱۰۱۵۸۰ اینانلوپور یزدان ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۹:۴۰-۹:۵۰
۱۰۱۶۳۱ فلاح نژاد سمیه ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۹:۵۰-۱۰:۰۰
۱۰۱۵۹۰ حاجت نیاپشتیری محمد ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۰:۰۰-۱۰:۱۰
۱۰۱۵۹۱ حاجی سیدبروجردی باهره ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۰:۱۰-۱۰:۲۰
۱۰۱۵۹۳ حسینی مطهره السادات ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۰:۲۰-۱۰:۳۰
استراحت
۱۰۱۵۹۴ حمیدی عاطفه ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۱:۰۰-۱۱:۱۰
۱۰۱۵۹۹ خلیلی گشت رودخانی علی ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۱:۱۰-۱۱:۲۰
۱۰۱۶۰۰ دارائی محمدرضا ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۱:۲۰-۱۱:۳۰
۱۰۱۶۰۱ داودی امیرحسین ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۱:۳۰-۱۱:۴۰
۱۰۱۶۰۲ درودی ایدین ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۱:۴۰-۱۱:۵۰
۱۰۱۶۰۳ راهبی لنجوانی مهدی ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۱:۵۰-۱۲:۰۰
۱۰۱۶۰۴ رحمانی زهرا ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۲:۰۰-۱۲:۱۰
۱۰۱۶۰۶ رخ فروز یلدا ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۲:۱۰-۱۲:۲۰
۱۰۱۶۰۸ رضوی زاده فائزه ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۲:۲۰-۱۲:۳۰
نماز و ناهار
۱۰۱۶۱۱ روستا مهدی ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۳:۳۰-۱۳:۴۰
۱۰۱۶۱۴ سعادت تقرودی مهناز ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۳:۴۰-۱۳:۵۰
۱۰۱۶۱۵ شاهین سیدمحمدطاهر ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۳:۵۰-۱۴:۰۰
  علی عباسی علی ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۴:۰۰-۱۴:۱۰
  زرگر شبستری علیرضا ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۴:۱۰-۱۴:۲۰
  حسینیان پور  مریم ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۴:۲۰-۱۴:۳۰
  مظفرپور سیاهکوهی  ساجده ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۴:۳۰-۱۴:۴۰
  سلحشوری  پرتو ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۴:۴۰-۱۴:۵۰
    ۱۴۰۲/۰۳/۳۰    
شماره پرونده نام خانوادگی نام تاریخ ساعت 
۱۰۱۶۱۸ شیرعلی مهدی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۸:۳۰-۸:۴۰
۱۰۱۶۱۹ شیرمحمدی الیزئی مرجان ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۸:۴۰-۸:۵۰
۱۰۱۶۲۳ عذیری محمداحسان ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۸:۵۰-۹:۰۰
۱۰۱۶۲۴ عزیزاله سلیمان ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۹:۰۰-۹:۱۰
۱۰۱۶۲۵ عزیزی اختر ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۹:۱۰-۹:۲۰
۱۰۱۶۲۶ عسل دوست سینا ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۹:۲۰-۹:۳۰
۱۰۱۶۲۷ علاقمندان فاطمه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۹:۳۰-۹:۴۰
۱۰۱۵۸۵ پارسائی پروین ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۹:۴۰-۹:۵۰
۱۰۱۶۳۲ قاضی زاده محسن ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۹:۵۰-۱۰:۰۰
۱۰۱۶۳۳ قربانی حسن ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۰:۰۰-۱۰:۱۰
۱۰۱۶۳۵ قطاربند مرضیه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۰:۱۰-۱۰:۲۰
۱۰۱۶۳۹ کلجاهی نژاد پویا ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۰:۲۰-۱۰:۳۰
استراحت
۱۰۱۶۴۰ کیائی هانیه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۱:۰۰-۱۱:۱۰
۱۰۱۶۴۲ لعیائی واحد فاطمه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۱:۱۰-۱۱:۲۰
۱۰۱۶۴۵ محمدی فاطمه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۱:۲۰-۱۱:۳۰
۱۰۱۶۴۹ مشهدی فراهانی مینا ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۱:۳۰-۱۱:۴۰
۱۰۱۶۵۱ مظفرپورسیاهکوهی ساجده ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۱:۴۰-۱۱:۵۰
۱۰۱۶۵۳ ملامحمدی فریده ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۱:۵۰-۱۲:۰۰
۱۰۱۶۵۴ منصوری مریم ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۲:۰۰-۱۲:۱۰
۱۰۱۶۵۷ مومنی ماهان ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۲:۱۰-۱۲:۲۰
۱۰۱۶۵۸ میرباقری زینب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۲:۲۰-۱۲:۳۰
نماز و ناهار
۱۰۱۶۶۲ نوراشرف الدین سیدعلی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۳:۳۰-۱۳:۴۰
۱۰۱۶۶۳ نویدی هلان فاطمه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۳:۴۰-۱۳:۵۰
  هدایتی  فاطمه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۳:۵۰-۱۴:۰۰
  قنبری  ترنم ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۴:۰۰-۱۴:۱۰
  علی پورفخری  سنا ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۴:۱۰-۱۴:۲۰
  زلفی‌گل  فائزه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۴:۲۰-۱۴:۳۰
  قنبری  ترنم ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۴:۳۰-۱۴:۴۰
  مدنی مبارکه  سیدمرتضی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۴:۴۰-۱۴:۴۵


CAPTCHA

دفعات مشاهده: 592 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر