خانم دکتر «اعظم جلالی آرانی» دانشیار دانشکده «مهندسی پلیمر» برگزیده سومین جشنواره زن و علم شد.

 | تاریخ ارسال: 1399/10/9 | 
دکتــر اعظــم جاللــی آرانــی دانشــیار دانشــکده مهندســی پلیمـر دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر برگزیده سـومین جشـنواره زن و علم شد. بـه گـزارش امیرکبیـر، آییـن اختتامیـه سـومین جشـنواره زن و علم در سـالن همایشـهای بیـن المللـی دانشـگاه شـهید بهشـتی و بـا حضـور معـاون اول ریاسـت جمهـوری، معـاون رییـس جمهـور در امـور زنان و خانـواده، وزیـر علـوم ، تحقیقات و فنـاوری، و معـاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم برگزار شد. در ایـن جلسـه ۱۶ چهـره علمـی در شـاخه هـای مختلـف علمـی )تا ۳ نفـر بـرای هـر شـاخه(، پنـج بانـوی فعـال اجتماعـی و سـه نفـر از برجسـتگان و سـرآمدان علمـی کشـور به عنـوان برگزیده معرفی شـدند کـه دکتـر اعظـم جاللـی آرانی دانشـیار دانشـکده مهندسـی پلیمر دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر برگزیده شـاخه فنی و مهندسی جشنواره شده است . دکتــر جاللــی آرانــی تاکنــون موفــق بــه راهنمایــی ۷ پایــان نامــه مقطــع دکتــری و ۴۴ پایــان نامــه مقطــع کارشناسـی ارشـد شـده اسـت. همچنیـن وی موفـق بـه چـاپ ۶۵ مقالـه ژورنالـی و ۱۳۲ مقالـه کنفرانسـی شـده اسـت. همچنیـن وی دارای ۵ اختـراع داخلـی اسـت و تاکنـون موفـق بـه چـاپ یـک کتـاب ترجمه و یـک کتاب تالیفـی (در دسـت چـاپ) و مشـارکت در تدویـن تعـداد بسـیاری از اسـتانداردهای ملـی گردیـده و بـرای مدتـی مدیر کمیته فنی تدوین استاندارد برای قطعات الستیکی زیر نظر ISO بوده است. کسـب عنـوان طـرح برتـر اسـتان در سـال ۱۳۹۴ ، ایـده برگزیـده در یازدهمیـن جشـنواره ملـی ایدههـای برتر توسـط یکـی از پژوهشـهای مرتبـط بـا دانشـجویان دکتـرا و کسـب عنـوان پروژه برتـر دانشـجوی دکترا در سـال تحصیلی ۹۸( دانشگاه)، و نیز دو عنوان پروژه کارشناسی برتر از دیگر دستاوردهای پژوهشی وی است. سـابقه کار صنعتـی و نیـز سـمت اجرایـی بـه عنـوان معـاون آموزشـی دانشـکده، مدیـر گـروه مهندسـی پلیمر و مدیر امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده در سوابق کاری او دیده می شود. در ایـن جشـنواره در شـاخه فنـی و مهندسـی مـدارک ۷۶ نفـر بـرای بررسـی پذیرفتـه شـده بـود و ۱۵ داور متشـکل از چهـره هـای معتبـر علمـی داوری ایـن دوره از جشـنواره را بـر عهـده داشـتند و پـس طـی مرحلـه ارزیابـی و امتیازبنـدی، برگزیـدگان جشـنواره سـوم توسـط اعضـای کمیتـه علمـی تعییـن شـدند. همچنیـن بـا موافقـت معاونـت پژوهـش و فنـاوری وزارت علـوم، ایـن جشـنواره معتبـر و برگزیـدگان آن مشـمول امتیـازات مندرج در آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها میشوند. ایـن جشـنواره بـه صـورت مشـترک توسـط وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و معاونت ریاسـت جمهوری در امور زنان و خانواده برگزار شده است.
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 440 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر