مرتضی ابراهیمی
دانشیار
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ebrahimiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
17
ارجاعات (Scopus):
931