سیدرضا غفاریان عنبران
استاد
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی نانو و فناوری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
sr_ghaffarianaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
21
ارجاعات (Scopus):
1194