فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
ابوالفضل حسن زاده
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
2
اتوسا حیدری دامن جانی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
3
احمد احمدپور
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
4
ارشک شکوهی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
5
ارمین ابراهیمی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
6
اریا عالی نژادقره تکانلو
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
7
الناز جان جان
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1401
8
الهام زارعین
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1401
9
الهام شفیعی گرکانی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
10
الهام یوسفپورالاشتی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
11
امیر اعتراضی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1401
12
امیر رضازاده هروی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1401
13
امیربهادر زلقی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
14
امیرحسین ارجمندفرد
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1401
15
امیرحسین عوض نژاداسیابر
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
16
امیرحسین محمدپور
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
17
امیررضا ایران فدا
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
18
امیررضا حبشی رضائیه
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
19
امیرمحمد بوالحسنی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1401
20
امیرمحمد سلامی
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1401
21
امیرمحمد صادقی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
22
امیرمحمد عبدالهی بهار
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
23
امیرمحمد مسکین نواز
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1401
24
ای سو سلیمانی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1401
25
ایدا میرزائی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1401
اولین
قبلی
1
...