فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
آرام بابامیری
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1400
2
احسان وهابی اقابابایی
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1400
3
اذین مردانی کرانی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1400
4
ارمینا علم بیگی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1400
5
اسرا نومیری
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1400
6
اشکان نشاطمبینی طهرانی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1400
7
الهام شفیعی دستگردی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1400
8
الهه هدایت زاده گشتی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1400
9
امیر قانعی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1400
10
امیر نیری
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1400
11
امیرحسین گوران اوریمی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1400
12
امیرمحمد نوروززاده
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1400
13
امین ذوالفقاریان
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1400
14
امین کامکار
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1400
15
اناهیتا توکلی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1400
16
ایدا نصیرلو
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1400
17
باران مرادی صلواه
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1400
18
بارمان ابدالی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1400
19
بهناز فارسی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1400
20
پارسا اشراقی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1400
21
پارسا رفیعی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1400
22
پارسا شکرانی فر
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1400
23
پرنیا روح الهی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1400
24
پرهام کاظمی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1400
25
پریسا اسدی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1400
اولین
قبلی
1
...