فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
126
محمد تهرانی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
127
محمد سلیمانی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
128
محمد صیادیان
مهندسی پلیمر
دکتری
1402
129
محمدامین طایفه حسنی غلمانسرای
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1402
130
محمدحسین احمدی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1402
131
محمدرضا دهقانی تفتی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
132
محمدرضا گل افشانی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
133
محمدسجاد میران بیگی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
134
محمدعلی شادمان
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
135
محمدمعین امینی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
136
محمدمهدی فتوحی
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1402
137
محمدیاسین ضیغمی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
138
مرجان تربیت سرابی
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1402
139
مرضیه غلام
مهندسی پلیمر- بیو پلیمر
کارشناسی ارشد
1402
140
مرضیه فتح زاده سیس
مهندسی پلیمر- پوشش های حفاظتی
کارشناسی ارشد
1402
141
مریم ولی محمدی زهرائی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
142
ملیکا اکبری نژاد
مهندسی پلیمر
دکتری
1402
143
ملیکا راحمی ابراهیمی
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402
144
مونا قدسی شمس اباد
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
145
مهدی دشتبانی
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1402
146
مهدی سلیمانی اینانلو
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
147
مهدی قاسم پور
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
148
مهدیس بساطی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1402
149
مهیا بیات
مهندسی پلیمر
دکتری
1402
150
نازنین جلیلی ارومیه
مهندسی پلیمر
کارشناسی
1402