فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
426
نیلوفر محمدی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1400
427
نیوشا صیادمهوار
صنایع پلیمر
کارشناسی
1400
428
وحید ضرابی نیا
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
کارشناسی
1400
429
هانیه میردشتوان
صنایع پلیمر
کارشناسی
1400
430
هیوا زیبائی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1400
431
یوسف دهقانی
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1400
432
آرمینا نجفی اسلام
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
433
ابوالفضل عزیزپور
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
434
ابوالفضل عظیمی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
435
احمدرضا نیک نژاد
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1399
436
ارمیتا شریفی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1399
437
امیر ابدالی ششجوانی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
438
امیراحسان شیخعلی میرالی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
439
امیرحسین ملکی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
440
امیررضا چراغی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
441
امیرعباس نائینی داورانی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
442
ایمان معصومی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1399
443
بهاره رحیمی نوده
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
444
پارمیدا فرنشان
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
445
پارمیدا یوسفی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
446
پارمیداسادات رسولی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1399
447
پریا اهوئی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
448
پویا جعفری
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1399
449
ترمه عاقلی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
450
حانیه احمدی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1399