فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
476
علی ابوئی مهریزی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
477
علی ذاکری مهرجردی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
478
علی صادقی تبار
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
479
علی نظرزاده
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
480
علی ورهرام
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
481
فائزه صالحی کهریزسنگی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
482
فاطمه برزگر
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
483
فاطمه تیموری
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1399
484
فاطمه نبی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
485
کیانا عاشوری
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
486
مجید سالاری راد
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
487
محدثه حسینجانی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
488
محمد فیاضی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
489
محمدامین امیرخانی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
490
محمدامین منافی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
491
محمدحسین نجفی وثوق
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
492
محمدرضا پوربابا
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
493
محمدرضا نصیرزاده
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1399
494
محمدسجاد شیبانی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
495
محمدمهدی مرادی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
496
محمدمهدی ملکوتی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
497
محمدهادی شفیعی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
498
مرتضی شیری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
499
مریم رجبی
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1399
500
مریم سالاری
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399