فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
476
مسعود توکلی دره
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1399
477
مطهره رنجبربروجنی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
478
ملیکا ذاکری
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1399
479
ملیکا زارع هرفته
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
480
ملیکا کاظمی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
481
مهدخت کدخدازاده موخر
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
دکتری
1399
482
مهدی اسدی گلورزی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
483
مهدی ایمانی تکلو
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
484
مهدی بازوبندی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
485
مهدی شفیعی اسفیدواجانی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1399
486
مهسا حاجی پورسرابی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1399
487
میرعلیرضا شفیعی
مهندسی پلیمر-پلیمریزاسیون
کارشناسی ارشد
1399
488
ندا نادرخانی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1399
489
نرگس زرین نژاد
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
490
نریمان رجبی فر
مهندسی پلیمر-نانوفناوری
کارشناسی ارشد
1399
491
نسترن عباس زاده جاغرق
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
492
نسیم بابالیان علا
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
493
نعیم جنت شریفی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1399
494
نگار رشیدی ممقانی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
495
نگین حقیقت نائینی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1399
496
نیلوفر علیائی
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
497
نیلین مجد
صنایع پلیمر
کارشناسی
1399
498
نیما حاجی شفیعها
مهندسی پلیمر-رنگ
کارشناسی ارشد
1399
499
نیما حقانی نسیمی
تکنولوژی و علوم رنگ
کارشناسی
1399
500
هدی اویارحسینی
مهندسی پلیمر-فراورش
کارشناسی ارشد
1399